Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Horsque®

Prijzen
Alle prijzen genoemd op deze website zijn inclusief 21% BTW.

Bestellen
Bij bestellingen via de webwinkel dient de klant het product van zijn/haar keuze aan te klikken en d.m.v. de button "voeg toe aan winkelwagen" deze te bevestigen. Als de klant alle gewenste producten heeft toegevoegd aan de winkelwagen, kan de klant op de winkelwagen klikken en eventueel nog wijzigingen aanbrengen voordat hij/zij op “bestellen” klikt. 

Gedurende het bestelproces kan de klant d.m.v. de backspace toets of d.m.v. de toets "wijzig" altijd terug gaan in het bestelproces. Bestellingen via de webwinkel worden bevestigd per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Voor bestellingen via de webwinkel geldt dat de klant het recht heeft om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst in originele staat en verpakking retour te sturen indien het product niet aan zijn/haar verwachting voldoet.

Wanneer wij een bestelling voor 18:00 uur op een werkdag ontvangen dan wordt deze dezelfde werkdag verstuurd.
Indien wij de bestelling in het weekend of op een officiële feestdag ontvangen dan wordt de bestelling op de eerste volgende werkdag verstuurd.
Wanneer u speciale wensen heeft omtrent de verzending kunt u dit telefonisch of per e-mail kenbaar maken.


De gebruikelijke tijdsduur van verzending via DHL is als volgt:
Nederland:                                           Levering 1-2 werkdagen.

 * LET OP in drukke tijden, zoals december, is de tijd van verzenden een indicatie, door drukte bij DHL kan de verzendtijd langer zijn dan gebruikelijk.

Express delivery is mogelijk.
 
Garantiebepalingen
Wettelijke garantie
Op alle artikelen die je bij ons koopt zit een wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel bij bezorging in goede staat moet zijn en bij normaal gebruik goed moet functioneren.
Een artikel moet in ieder geval een bepaalde tijd zonder problemen gebruikt kunnen worden.
Meld je een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op jouw situatie van toepassing zijn. Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) binnen de garantie voor onze rekening.
Een klacht omtrent een product van Horsque dient schriftelijk gemeld te worden bij de customer service. Dit gebeurt d.m.v. een e-mail met de omschrijving van de klacht en een kopie van het garantiebewijs naar contact@horsque.nl. Wij verzoeken de klant de “veelgestelde vragen” te raadplegen alvorens hij/zij tot een retourzending over gaat.

Herroepingsrecht
De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Horsque mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

De volledige Algemene Voorwaarden welke toepasbaar zijn kunt u hieronder lezen of downloaden: 
Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden webshop Horsque: Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Horsque.

Artikel 1.A Begripsomschrijvingen 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere rechtsverhouding met Verkoper of aan wie Verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan; 
  • Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd; 
  • Dagen: alle kalenderdagen;
  • Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.


Artikel 1.B Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Horsque. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Verwijzingen naar enige andere algemene voorwaarden voor, tijdens of na het sluiten van deze overeenkomst door de opdrachtgever hebben geen rechtsgevolg.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten.
Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Horsque) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van Horsque / www.horsque.nl / www.horsque.com of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.
 
Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Horsque zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Horsque heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de klant bij Horsque aankomt. De klant kan van de overeenkomst af zolang Horsque niet bevestigd heeft. Klant en Horsque komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Horsque gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. De koper dient alle noodzakelijke informatie correct aan Horsque te verstrekken, de uitlevering kan pas plaatsvinden nadat alle vereiste informatie door Horsque is ontvangen.


Artikel 3. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. een bankoverschrijving, PayPal, iDEAL of andere betaalmethode van de betaal provider. Betalingen dienen ten allen tijde door Horsque goedgekeurd te zijn alvorens Horsque tot uitleveren overgaat.

Artikel 4. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden. De vermelde prijzen zijn vaste prijzen. Deze prijzen zijn terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje. Horsque kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1.      Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Horsque, totdat alle vorderingen die Horsque van de klant te goed heeft zijn voldaan.
2.      Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 
Artikel 6. Aflevering / Levertijd
Horsque streeft ernaar om binnen 1 werkdag na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Er wordt pas geleverd wanneer de koopprijs (en eventuele andere kosten) door Horsque is ontvangen. Horsque is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Horsque is gerechtigd deelleveringen te verrichten.
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. Horsque zorgt voor bezorging binnen Nederland bij voorkeur door DHL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Voor afgifte is het plaatsen van een handtekening verplicht.
Horsque is gerechtigd om - indien Horsque dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen. De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Horsque zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de klant. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Artikel 7. Ruilen en herroepingsrecht
1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 14 werkdagen na levering van de bestelling. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
2. Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Horsque zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
• Goederen niet binnen 14 werkdagen na levering zijn aangemeld
• Goederen na 14 werkdagen retour gestuurd worden
• Goederen beschadigd zijn door de klant
• De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen
• Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
• De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, nieuw staat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Horsque gaat er vanuit dat de klant de zending met dezelfde vervoerder en vergelijkbare kwalitatieve verpakking retourneert.
Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van minimaal € 10,00 tot maximaal € 17,95 verzendkosten afhankelijk van het land waar de retour naartoe gezonden moet worden. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
 
Artikel 8. Herroepingsrecht
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Horsque mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in bovenstaand artikel 1. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Horsque mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Artikel 9.Bedenktijd
1. Indien Horsque de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
2. Indien Horsque de in het in bovenstaande artikel 1. bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.
 
Artikel 10.  Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in bovenstaand artikel 1.
3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Horsque hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 11. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Horsque.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel #.1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van) Horsque. Dit hoeft niet als Horsque heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Horsque verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Horsque niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Horsque
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 12. Verplichtingen van Horsque bij herroeping
1. Als Horsque de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Horsque vergoedt het aankoopbedrag van de order betaald door de klant, onverwijld doch binnen 10 werkdagen volgend op de dag waarop de klant haar de herroeping meldt. Tenzij Horsque aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
3. Horsque gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Horsque de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst
1. Horsque is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Horsque ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;
c. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van de klant, dan wel aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel persoonlijk failliet wordt verklaard.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Horsque op de klant onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien Horsque tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor de klant.
 
Artikel 14. Overmacht
In geval van overmacht is Horsque niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemieën, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
Artikel 15. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de Klant door Horsque z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Horsque zal binnen 7 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

Artikel 16. Inspectie en reclame
1. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem/haar ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk door de klant aan Horsque te zijn gemeld en door Horsque te zijn ontvangen. De klant dient Horsque in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2. Indien ter zake een gebrek niet conform het bepaalde in bovenstaand artikel 1 als voornoemd wordt gereclameerd, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant alle door Horsque gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
3. Indien vaststaat dat een het geleverde gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Horsque het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de klant gehouden om het te vervangen product aan Horsque te retourneren.
 
Artikel 17. Schadevergoeding
Horsque is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Horsque. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie. Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Horsque, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Horsque te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Horsque ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien en voor zover Horsque aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 200,- Eventuele aansprakelijkheid van Horsque voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horsque, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 18. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Horsque. Horsque verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

Artikel 19. Wijziging
Horsque heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan per direct in zodra het op de website (www.horsque.nl) staat. Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
De Rechtbank Arnhem is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan. Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice.